Taalkeuze: Nederlands / English

Kunstuitleen

Leenrechtvergoeding voor kunstwerken
Een kunstuitleeninstelling leent auteursrechtelijk beschermde werken uit van kunstenaars. Een kunstwerk kan worden ingehuurd, in consignatie worden genomen of aangekocht. In het geval van kunstuitleen is het niet nodig om toestemming te hebben van de kunstenaar. De enige verplichting die op de uitlener rust, is het betalen van de wettelijke vergoeding.
De kunstenaar ontvangt een billijke vergoeding voor het gebruik van het werk. Stichting Leenrecht is verantwoordelijk voor de inning en doorbetaling van de gelden. 

Procedure kunstuitleen
Ieder jaar stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) het tarief per uitlening vast. Alle kunstuitleeninstellingen doen jaarlijks opgave via de webportal van Stichting Leenrecht van het aantal uitleningen van het voorgaande jaar. De opgegeven uitleningen worden gefactureerd tegen het vastgestelde tarief.
De geïncasseerde bedragen worden via Stichting Pictoright uitbetaald aan de kunstenaars en andere rechthebbenden. Pictoright beschikt als collectieve auteursrechtenorganisatie over de gegevens van veel kunstenaars. Aangezien het hier de uitvoering van een wettelijke regeling betreft, is het niet noodzakelijk voor een kunstenaar om aangesloten te zijn bij Pictoright om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Indien een kunstuitleeninstelling werk uitleent van een kunstenaar die afstand heeft gedaan dan is geen leenrechtvergoeding verschuldigd voor deze uitleningen. Stichting Leenrecht zal hier bij de facturatie rekening mee houden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar mededeling van de afstand heeft gedaan aan Stichting Leenrecht.
De kunstuitleeninstelling dient dan naast de opgave van uitleencijfers via de portal, ook een schriftelijke opgave te doen van uitleengegevens. Daarbij dienen ten minste de namen van de kunstenaars en aantallen uitleningen per kunstwerk te worden gespecificeerd. Stichting Leenrecht kan dan nagaan welk deel van het totaal aantal uitleningen betrekking heeft op kunstenaars die afstand hebben gedaan en zal deze uitleningen in mindering brengen op de rekening.

Heeft u vragen over uw rechten als kunstuitleeninstelling, neemt u dan contact op met
Dhr. A. Polman
023-7997012
Arjen.polman@cedar.nl

Stichting Leenrecht Kunstfonds
 
De Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) heeft bepaald dat per 1 januari 2010 de kunstuitleeninstellingen een leenrechtvergoeding per uitlening moeten afdragen. De geïncasseerde gelden zullen door Stichting Leenrecht en Pictoright individueel worden uitbetaald aan de betrokken kunstenaars, waar voorheen collectief werd uitbetaald in de vorm van projectsubsidies door het Kunstfonds.
Alle activiteiten van het Leenrecht Kunstfonds zijn daarom per 1 januari 2012 opgeschort. Er zullen geen aanvragen in behandeling worden genomen.

Kunstuitleen