Taalkeuze: Nederlands / English

Nieuw commitment nodig voor leenrechtstelsel

Er wordt aanzienlijk minder geld opgehaald via het vergoedingenstelsel voor het uitlenen van boeken via de bibliotheek. Dat voelen auteurs en met name kinderboekenschrijvers flink in hun portemonnee. Een belangrijke oorzaak is dat bibliotheken veel minder uitleningen opgeven omdat er een verschuiving plaatsvindt van activiteiten naar schoolbibliotheken, die geen opgave doen aan Stichting Leenrecht. Het ministerie van OCW heeft de effecten op het leenrecht onderzocht en vastgesteld dat rechthebbenden ernstige schade ondervinden van onjuiste uitleg van de regels bij samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Stichting Leenrecht heeft bibliotheken erop gewezen dat zij reserveringen moeten aanhouden voor eventueel ten onrechte niet afgedragen vergoedingen en bereidde zich voor op een procedure om een verklaring voor recht te vragen.

De afgelopen jaren hebben onderzoeksrapporten tot veel discussie geleid over de oorzaken van de terugloop in vergoedingen. Maar tot op de dag van vandaag geen oplossing. Auteursbond, Algemene Uitgevers, BNO en Stichting Leenrecht hebben in 2019 al een dringend beroep gedaan op minister Van Engelshoven snel met een oplossing te komen: lees hier de brief van 28 mei 2019. Deze zomer riepen zij de minister opnieuw op haar verantwoordelijkheid te nemen. In een bestuurlijk overleg op 13 oktober 2021 heeft zij alle partijen aan tafel gehaald om gezamenlijk de oplossing van het probleem uit te werken. De uitvoering van het nieuwe beleid is echter een zaak van het nieuwe kabinet.

Partijen zijn het erover eens dat auteurs belangrijk zijn voor bibliotheken. Nieuw commitment is nodig voor een toekomstbestendig leenrechtstelsel, dat een nieuwe basis vormt en recht doet aan de oorspronkelijke doelstelling: een billijke vergoeding voor schrijvers en andere rechthebbenden voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermd werk. 

 


 

Om een idee te geven: in 1995 telden we 158 miljoen uitleningen voor boeken, dat leverde toen 40 miljoen gulden op aan leenrecht (rekening houdend met inflatie is dat nu € 23 miljoen), de 60 miljoen uitleningen van nu brengen nog maar € 8 miljoen op.

   

 Lees meer over de verdwijnende basis van het leenrecht.

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Homepage

Stichting Leenrecht heeft zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.