Taalkeuze: Nederlands / English

Klachten en geschillen

Onze medewerkers doen vanzelfsprekend hun uiterste best om de opgegeven uitleencijfers of een factuur correct af te handelen. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee u niet tevreden bent. Dit bezwaar kan mogelijk leiden tot een klacht of geschil. Om te zorgen voor een correcte en snelle afhandeling geven wij u hier informatie over de procedure die u kunt volgen.

Kloppen uw gegevens niet of hebt u een correctieverzoek?
Als u inlogt via onze website www.leenrecht.nl op de webportal kunt u uw gegevens eenvoudig en direct zelf aanpassen. Om te kunnen inloggen hebt u uw inloggegevens nodig. Deze staan vermeld op de opgavebrief die u ieder jaar in februari ontvangt. U kunt de gegevens ook opnieuw opvragen.

Hebt u een correctie die u niet zelf online kunt doorvoeren, dan kunt u schriftelijk een correctieverzoek indienen bij de stichting:

Stichting Leenrecht
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

of via leenrecht@cedar.nl

onder vermelding van: correctie-/mutatieverzoek.

Het indienen van een correctie-/mutatieverzoek heeft geen opschortende werking. Wij zorgen ervoor dat uw verzoek zo snel mogelijk - uiterlijk binnen twee maaanden - is afgehandeld. Bent u niet tevreden over de aanpak of het resultaat van uw verzoek of is uw verzoek niet binnen twee maanden afgehandeld? Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Heeft u een bezwaar?
Mocht u het niet eens zijn met bijvoorbeeld de hoogte van uw factuur, dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken via leenrecht@cedar.nl

Wij berichten u binnen uiterlijk vijf werkdagen over de uitkomst.

Heeft u een klacht?
Misschien voelt u zich toch niet correct behandeld of hebt u een meer principieel bezwaar, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de betalingsgrondslag. Dan kunt u een klacht indienen.

Procedure

1. Dien uw klacht schriftelijk in bij de stichting:

Stichting Leenrecht
afdeling Relatiebeheer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

of per e-mail: leenrecht@cedar.nl

Uw klacht moet binnen drie maanden na ontvangst van uw factuur of opgaveverzoek worden ingediend. Heeft de afhandeling van uw eerdere verzoek tot mutatie of correctie tot een klacht geleid? Dan nemen wij die klacht uiteraard in behandeling zolang uw eerder verzoek bij ons was ingediend binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht.

2. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht berichten wij u over de inbehandelingneming van uw klacht.
Deze inbehandelingneming brengt niet met zich mee dat uw eventuele betalingsplicht opschort. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, zullen wij overgaan tot terugstorting van uw betaling.

3. Uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw klacht berichten wij u over het uiteindelijke besluit.

Geschillencommissie Auteursrechten
Als niet aan bovengenoemde reactietermijnen is voldaan, of wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Auteursrechten. Uw geschil zal worden getoetst aan het reglement van deze onafhankelijke commissie. Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden:

  • Wanneer u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen samen niet tot een oplossing, kunt u naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
  • Dit kan ook als u binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op uw klacht heeft ontvangen.
  • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast. De Geschillencommissie Auteursrechten oordeelt niet over geschillen over de hoogte van de leenrechtvergoeding. Geschillen met betrekking tot deze vergoeding worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank Den Haag.
  • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000,- en u moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend. (Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van € 100.000,- of meer dient de rechter zich uit te spreken. Het is dan aan de rechter of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten.)
  • Gaat het om een factuur met een waarde van € 50.000,- of meer? Dan geeft u het niet betaalde bedrag bij de Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
  • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van € 50,- (bij een factuurwaarde tot € 2.500,-) tot € 750,- (bij een factuurwaarde  tussen € 50.000,- en € 100.000,-).
  • Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

Klachten en geschillen