Taalkeuze: Nederlands / English

Staatssecretaris Uslu biedt oplossing

Er is overeenstemming bereikt over de oplossingsrichting voor de onwenselijke situatie rond dBos en leenrecht. Vertegenwoordigers van onderwijs, bibliotheken, gemeenten en rechthebbenden konden zich tijdens het bestuurlijk overleg van 11 juli jl. goed vinden in de voorstellen van staatssecretaris Uslu van OCW. In de toekomstige situatie ontvangen rechthebbenden een vergoeding voor het uitlenen van hun boeken via bibliotheken op scholen ongeacht de soort bibliotheek. Daarvoor wordt de Auteurswet per 2023 gewijzigd. Als compensatie voor niet afgedragen leenrechtvergoeding over de periode 2013-2022 stelt het ministerie van OCW eenmalig een bedrag beschikbaar van € 6 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op het Ecorys/IvIR-rapport van 2017. 

De afgelopen jaren hadden onderzoeksrapporten tot veel discussie geleid over de oorzaken van de terugloop in vergoedingen en de effecten van uitlenen op en door scholen. Auteurs en uitgevers hebben in 2019 al een dringend beroep gedaan op de minister om snel met een oplossing te komen en zich te committeren aan een toekomstbestendig leenrechtstelsel dat recht doet aan de oorspronkelijke doelstelling: een billijke vergoeding voor schrijvers en andere rechthebbenden voor het uitlenen van hun werk.  

In het najaar van 2022 zullen OCW en Stichting Leenrecht de doorverdeling van het compensatiebedrag van € 6 miljoen uitwerken. VOB en Stichting Leenrecht zullen nadere afspraken maken over de gevolgen van de nieuwe situatie voor de jaarlijkse leenrechtopgave.

 

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten: