Taalkeuze: Nederlands / English

VOI©E

Stichting Leenrecht is lid van VOI©E. De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E) is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. VOI©E streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren.

VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn inmiddels lid van VOI©E en verbinden zich daarmee aan een gedragscode. VOI©E ziet toe op naleving van deze gedragscode.

 

CBO-Keurmerk
Voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E is dat de cbo voldoet aan de criteria van het CBO-Keurmerk. Met dit keurmerk wil VOI©E kwaliteit en transparantie bevorderen in alle aspecten van de uitoefening van het rechtenbeheer door collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en in hun voorlichting daarover. Door het keurmerk ontstaat een basis voor vergelijking en kunnen best practices (effectievere werkmethodes) worden gedeeld.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk worden voortdurend geëvalueerd waar nodig verbeterd of aangepast.
Het CBO-Keurmerk is in 2013 voor Stichting Leenrecht verlengd.

Meer informatie over VOI©E en het CBO-Keurmerk is te vinden op de website van VOI©E.

VOI©E & CBO-Keurmerk