Taalkeuze: Nederlands / English

Statuten & Reglementen

Hieronder vindt u de Statuten en verdelingsreglementen van Stichting Leenrecht, (in pdf  48 kB), laatst gewijzigd in juli 2018.

 

Statuten

 

Verdelingsreglementen

 

Algemeen beleid kosten en middelenbeheer

De rechtenopbrengsten van Stichting Leenrecht betreffen gelden die van (openbare) bibliotheken worden ontvangen. De gelden worden in principe pas uitgekeerd aan verdeelorganisaties nadat deze daadwerkelijk zijn ontvangen. Het kredietrisico van de stichting is hierdoor zeer beperkt en betreft niet het vermogen van de stichting maar de aan rechthebbenden door te betalen rechten.

Met betrekking tot het beheerde vermogen heeft Stichting Leenrecht gekozen voor een zeer prudent middelenbeheer, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s van Nederlandse banken.

De administratievergoedingen worden indien en voor zover mogelijk, gerealiseerd naar rato van de verrichte werkzaamheden. De door rechthebbenden verschuldigde administratievergoedingen voor verrichte werkzaamheden worden ingehouden op de te verdelen gelden.

De administratievergoedingen voor leenrechtgelden bedragen 6%. De administratievergoeding heeft volledig betrekking op werkzaamheden met betrekking tot de inning van rechtenopbrengsten.

Stichting Leenrecht heeft geen winstoogmerk. Bij normale omstandigheden wordt een batig saldo toegevoegd aan de te verdelen gelden van het volgende kalenderjaar.

 

Statuten en Reglementen