Taalkeuze: Nederlands / English

Kunstuitleen

Leenrechtvergoeding voor kunstwerken

Een kunstuitleeninstelling leent auteursrechtelijk beschermde werken uit van kunstenaars. Zo'n kunstwerk kan zijn aangekocht, zijn ingehuurd of in consignatie zijn genomen. De kunstuitleen mag dit doen zonder toestemming van de kunstenaar. De enige verplichting die op de uitlener rust, is het betalen van de wettelijke vergoeding.
De kunstenaar ontvangt die vergoeding voor het gebruik van het werk, ook als hij de uitlenende kunstuitleeninstelling niet kent. Stichting Leenrecht zorgt dat de vergoeding wordt geïnd en doorbetaald.

Leenrechtprocedure kunstuitleen

Ieder jaar stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) het tarief per uitlening vast. Alle kunstuitleeninstellingen doen jaarlijks opgave via de webportal van Stichting Leenrecht van het aantal uitleningen van het voorgaande jaar. De opgegeven uitleningen worden gefactureerd tegen het vastgestelde tarief. 

De geïncasseerde bedragen worden via de betreffende beheerorganisatie Pictoright uitbetaald aan de kunstenaars en andere visuele rechthebbenden. Pictoright beschikt over de gegevens van veel kunstenaars, maar voor de zekerheid kunt u zich altijd aanmelden, voor meer informatie zie de website. Aangezien het hier de uitvoering van een wettelijke regeling betreft, is het niet noodzakelijk voor een kunstenaar om aangesloten te zijn bij Pictoright om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Afstand doen van leenrecht

Een kunstenaar kan afstand doen van zijn recht op een leenrechtvergoeding. Volgens artikel 15c lid 4 van de Auteurswet dient een kunstenaar de afstand schriftelijk aan Stichting Leenrecht mee te delen.
De verklaring moet wel aan bepaalde vormeisen voldoen. Bijgaand model kan gebruikt worden als afstandsverklaring.

Kunstuitleeninstellingen vragen de kunstenaar soms afstand te doen van zijn leenrecht. Zijn werk wordt dan alleen in de collectie genomen of gehouden indien hij deze verklaring ondertekent. Stichting Leenrecht betreurt het dat de wettelijke aanspraak op de leenrechtvergoeding op deze wijze aan de kunstenaar wordt ontzegd en adviseert de kunstenaar in het algemeen de afstandsverklaring niet te ondertekenen.
Indien de kunstenaar ervoor kiest om afstand te doen van zijn recht op een leenrechtvergoeding, dan moet hij deze verklaring zelf richten aan Stichting Leenrecht. Leenrecht accepteert geen verklaringen die worden verzameld en ingestuurd door uitlenende instellingen.

Stichting Leenrecht zal enkel rekening houden met de afstandsverklaringen die betrekking hebben op alle uitleningen door kunstuitleeninstellingen van door de kunstenaar vervaardigde werken. Dit houdt in dat een kunstenaar niet op onderdelen afstand kan doen, zoals tegenover een bepaalde kunstuitleeninstelling of voor een bepaald werk.
Indien een kunstuitleeninstelling werk uitleent van een kunstenaar die afstand heeft gedaan, dan is geen leenrechtvergoeding verschuldigd voor die uitleningen. Stichting Leenrecht zal hier bij de facturatie rekening mee houden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar mededeling van de afstand doet aan Stichting Leenrecht.
De kunstuitleeninstelling is verplicht het jaarlijks aantal uitleningen op te geven. De instelling heeft vervolgens zelf de keuze de gegevens te verstrekken van de uitgeleende werken. Ze vermeldt hierbij naam en eventueel adres van de kunstenaars en het aantal uitleningen per kunstenaar. Stichting Leenrecht kan dan nagaan of zij van de betreffende kunstenaar een afstandsverklaring heeft ontvangen, en de bewuste uitleningen in mindering moet brengen op de rekening van de kunstuitleen.

Een kunstenaar kan de afstand herroepen door een schriftelijke mededeling aan Stichting Leenrecht te doen. Stichting Leenrecht zal daar bij de facturatie en verdeling rekening mee houden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar deze herroeping heeft medegedeeld.

Heeft u vragen over uw rechten als kunstenaar, neemt u dan contact op met
Dhr. A. Polman
023-7997012
Arjen.Polman@cedar.nl

Heeft u vragen over de uitkering door Stichting Pictoright, neemt u dan contact op met
Mevr. B. Nolan
020-5891840
Babat@pictoright.nl

 

Kunstuitleen