Taalkeuze: Nederlands / English

College van Toezicht

Het College van toezicht Auteursrecht (CvTA) houdt namens de overheid toezicht op de collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.
Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.


 

Samenstelling College van Toezicht

 

Voorzitter
Dhr. Drs. A.J. Koppejan

Secretaris
Dr. V.L. Eiff

Leden
Mw. Drs. N. Loonen - van Es RA
Dhr. Mr. M.R. de Zwaan

Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van het CvTA

College van Toezicht