Taalkeuze: Nederlands / English

Leenrecht en de onderwijsvrijstelling

Leenrecht en de onderwijsvrijstelling

Leenrecht en de onderwijsvrijstelling

Uitlenen door de schoolbibliotheek

Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van betaling van de leenrechtvergoeding (artikel 15c lid 2 Auteurswet). Deze vrijstelling geldt voor het uitlenen aan leerlingen van de onderwijsinstelling. Leent de school ook uit aan anderen, dan verandert het karakter van de bibliotheek. Stichting Leenrecht gaat hier als volgt mee om. Is de collectie op het leerplan en de leerlingen van de school gericht en wordt er behalve aan leerlingen ook uitgeleend aan een beperkte groep derden die betrokken zijn bij het onderwijs aan de leerlingen (docenten, ouders), dan zal Stichting Leenrecht daar geen leenrechtvergoeding voor incasseren. Wordt er ook buiten deze kring uitgeleend (bijv. aan buurtbewoners), dan fungeert de school feitelijk als een openbare bibliotheek en is voor alle uitleningen een leenrechtvergoeding verschuldigd. Hetzelfde geldt als de collectie niet specifiek op het leerplan en de leerlingen is gericht en er ook aan anderen dan de leerlingen wordt uitgeleend.

Uitlenen door de openbare bibliotheek aan scholieren
De openbare bibliotheek is een leenrechtvergoeding verschuldigd voor het uitlenen aan scholieren. Dit geldt ook als de uitlening door of onder verantwoordelijkheid van de openbare bibliotheek plaatsvindt op een school of vanuit een mobiele bibliotheek op het schoolterrein. 

Samenwerking tussen scholen en openbare bibliotheken
In de praktijk ontstaan allerhande vormen van samenwerking tussen scholen en openbare bibliotheken. Het kan zijn dat de openbare bibliotheek (wissel)collectie op een school plaatst. Ook kan het zijn dat leerlingen digitaal boeken kunnen reserveren die van een openbare bibliotheek of provinciale service organisatie afkomstig zijn. Ook komt het voor dat de uitleningen in de school plaatsvinden met gebruikmaking van het automatiseringssysteem van de openbare bibliotheek. Openbare bibliotheken verlenen verder ondersteunende diensten aan scholen, zoals collectievorming en training van medewerkers.  

Daar waar een bibliotheek betrokken is bij de uitleningen die via een school gedaan worden, kan geen beroep worden gedaan op de onderwijsvrijstelling, die enkel bedoeld is voor scholen.

Berichten:

1 2